Algemene voorwaarden1.ALGEMEEN

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wol-Uniek zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Wol-Uniek zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.PRODUKTEN

2.1 De aangeboden artikelen worden door Wol-Uniek zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en zijn voorzien van een schriftelijke omschrijving. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden(b.v.kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Wol-Uniek aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

3.PRIJZEN

3.1 Alle prijzen vermeld op de website www.wol-uniek.nl zijn in euro\'s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
3.2 Wol-Uniek kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.
3.3 Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Wol-Uniek zijn gepubliceerd.

4.AANBIEDINGEN

4.1 Alle aanbiedingen van Wol-Uniek zijn vrijblijvend en Wol-Uniek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
4.2 Indien er sprake is van een aanbieding wordt dit duidelijk op de website aangegeven. Inclusief omschrijving van de aanbieding en de geldigheidsduur ervan.

5.BESTELLEN EN BETALEN

5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Wol-Uniek. Wol-Uniek behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Wol-Uniek stelt hiervan de klant binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte.
5.2 Wol-Uniek levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
Een bestelling is definitief zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Wol-Uniek is bijgeschreven.
5.3 Voor bestellingen die niet binnen 14 dagen gevolgd worden door een betaling, ontvang je van Wol-Uniek en herinneringsemail.
Indien niet binnen 7 dagen op deze email gereageerd wordt, wordt deze bestelling als niet gedaan beschouwd.
5.4 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten vermeld. Betalen geschiedt altijd vooraf via iDEAL of schriftelijke overschrijving per bank of giro.

6.LEVERING

6.1 Wol-Uniek streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 24 uur op werkdagen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan binnen 48 uur schriftelijk (email) of telefonisch bericht.
6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de maximale levertijd (30 dagen) kan de bestelling kosteloos worden ontbonden.
6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is (bijvoorbeeld omdat de bollen garen van hetzelfde kleurbad ontoereikend zijn voor de gehele bestelling). In dit geval nemen wij binnen 48 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
Als je de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Wol-Uniek zal in dat geval voor terugbetaling binnen 14 dagen zorgdragen.

7.VERZENDEN EN VERZENDKOSTEN

7.1 Wol-Uniek verzendt alle bestellingen via PostNL.
7.2 Wol-Uniek is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij PostNL.
7.3 Verzendkosten binnen Nederland zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. Voor een prijsindicatie klik hier (Enveloppe) of hier (Pakket).
7.4 Verzendkosten binnen de Europese Unie zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. Voor een prijsindicatie klik hier.

8.RETOURNEREN

8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan je verwachtingen voldoen dan mag je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de artikelen ruilen of retour sturen.
De kosten van deze retourzending zijn voor de klant.
8.2 Voor retourneren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1 Artikelen die je wilt retourneren of ruilen worden binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres via een email aan info@wol-uniek.nl voor retour aangemeld. Geef in de email aan wat je wilt retourneren. Vermeld je volledige gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
8.2.2 Goederen die je retourneert en /of wilt ruilen dienen:
   a onbeschadigd te zijn;
   b voorzien van originele verpakkingen, wikkels, labels;
   c ongebruikt en niet bewerkt te zijn (strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).
8.2.3 Artikelen die je in de uitverkoop hebt gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden. Op de website wordt je hierop geattendeerd.
8.2.4 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
8.3 Wol-Uniek behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.

9.AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Wol-Uniek voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wol-Uniek is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 Wol-Uniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Wol-Uniek.

10.GARANTIE

10.1 Wol-Uniek garandeert de deugdelijkheid van /of bruikbaarheid van de geleverde artikelen. Ingangsdatum voor de garantie is de op de factuur vermelde datum.
10.2 Als er binnen een maand na aankoop toch een gebrek aan (een van de) geleverde artikelen is ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik , zal Wol-Uniek het geleverde product vervangen, of het aankoopbedrag retourneren aan de klant. Zulks ter beoordeling van Wol-Uniek. Het "aflaten" van (hand)geverfde wol in de (hand)was valt niet onder bovengenoemde gebreken. Dit wordt als normaal fenomeen beschouwd bij natuurlijke materialen waar de klant rekening mee dient te houden. Op de website wordt je hierop geattendeerd. Wij adviseren handwas voor alle producten tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
10.3 In geval van zichtbare gebreken aan de geleverde producten dient de klant het artikel op kosten van Wol-Uniek aan Wol-Uniek te retourneren binnen 7 dagen.
Verdikkingen van de woldraad, en knoopjes als aanhechting in een bol vallen hier niet onder. Bij natuurlijke materialen kan dit voorkomen.
10.4 Als een fabrikant nadere uitsluitingen maakt worden deze door Wol-Uniek overgenomen.

11.PRIVACY

11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
11.2 Als je hebt aangegeven dat je prijsstelt op ontvangst van onze nieuwsbrief of andere informatie van Wol-Uniek, gebruiken we je gegevens ook daarvoor.
11.3 Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om je bestelling goed te kunnen afwikkelen.
11.4 Wol-Uniek gaat zorgvuldig om met alle gegevens die aan haar worden verstrekt en houdt zich aan de vigerende wettelijke voorschriften op dit gebied.
11.5 Je kunt Wol-Uniek, zonder opgaaf van redenen, verzoeken je gegevens uit het klantenbestand te verwijderen. Aan dit verzoek wordt onverwijld gehoor gegeven. Een mail naar Wol-Uniek met dit verzoek volstaat.

12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.OVERIGE BEPALINGEN

Wanneer door Wol-Uniek gedurende langere of kortere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wol-Uniek deze voorwaarden soepel toepast.